be HEAR now - sklep z aparatami słuchowymi

Home / be HEAR now - sklep z aparatami słuchowymi

Regulamin Sklepu Internetowego beHEARnow

 1. Definicje

  Ilekroć pojęcia zdefiniowane w niniejszym punkcie Regulaminu są używane w treści tego Regulaminu, należy nadać im znaczenie określone poniżej.

  Sprzedawca – Sprzedawca pod firmą
  Sklep Internetowy– prowadzony przez Sprzedawcę sklep internetowy, dostępny pod domeną internetową beHEARnow.pl
  Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną lub ograniczoną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zawierająca za jego pośrednictwem umowy sprzedaży.
  Konsument – klient będący osobą fizyczną, dokonujący zakupów w Sklepie Internetowym w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 221 ustawy z 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny)

 2. Przedmiot Regulaminu

  Niniejszy Regulamin określa zasady działania Sklepu Internetowego prowadzonego przez Sprzedawcę, w tym zasady:

  1. korzystania ze Sklepu Internetowego przez Klientów,
  2. zawierania umów sprzedaży,
  3. dokonywania płatności,
  4. dostarczania zamówionych produktów Klientowi,
  5. anulowania zamówień i odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży,
  6. składania i rozpatrywania reklamacji.
 3. Ogólne zasady Korzystania ze Sklepu Internetowego

  1. Sklep Internetowy pod adresem beHEARnow.pl prowadzony jest przez Sprzedawcę, tj. przez spółkę cywilną pod nazwą Centrum Słuchu S.C. z siedzibą pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. Mrugacza 1 lok.B, NIP:5361909579 REGON:145864567
  2. Do korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym do zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu wymagane jest:
   1. Urządzenie z dostępem do sieci internet i przeglądarką internetową np. typu Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari.
   2. Aktywne konto poczty elektronicznej.
  3. Każdy Klient zobowiązany jest korzystać ze Sklepu Internetowego zgodnie z niniejszym Regulaminem, przepisami prawa oraz przeznaczeniem Sklepu.
  4. Sprzedawca uprawniony jest do dodawania i usuwania produktów ze Sklepu Internetowego, zmiany ich cen, zmiany okresów realizacji umów oraz innych warunków. Dokonane zmiany pozostają bez wpływu na warunki umów zawartych przed ich wprowadzeniem, choćby zawarte one zostały pod warunkiem zawieszającym.
 4. Rejestracja i logowanie

  1. Klienci mogą zawierać umowy sprzedaży produktów dostępnych w Sklepie Internetowym zarówno po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu, jak i bez rejestracji.
  2. Celem dokonania rejestracji Klient winien wprowadzić dane wskazane na stronie pod adresem www.behearnow.pl/pl/reg, przy czym dla dokonania rejestracji niezbędne jest co najmniej podanie następujących danych:
   1. W przypadku Konsumentów: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania i adresu dostawy (jeśli jest inny), numeru telefonu i adresu e-mail,
   2. W przypadku Klientów korporacyjnych będących osobami fizycznymi: : imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu siedziby, numeru NIP i adresu dostawy (jeśli jest inny), numeru telefonu, adresu e-mail,,
   3. W przypadków Klientów korporacyjnych nie będących osobami fizycznymi: nazwy, adresu siedziby, numeru NIP, numeru telefonu, adresu e-mail.
  3. Warunkiem dokonania rejestracji, jak też warunkiem zawarcia umowy sprzedaży bez uprzedniej rejestracji, jest zaakceptowanie postanowień niniejszego Regulaminu oraz – w przypadku, gdy Klient dokonujący rejestracji jest osobą fizyczną – wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych. Akceptacja postanowień regulaminu oraz wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych są dobrowolne, aczkolwiek brak wymaganej akceptacji lub zgody uniemożliwia zawieranie umów w Sklepie Internetowym.
  4. Dokonując rejestracji Klient podaje hasło, którego będzie używał do logowania się w Sklepie Internetowym. Klient zobowiązany jest chronić hasło w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich. W przypadku podejrzenia utraty hasła lub uzyskania do niego dostępu przez osobę trzecią, Klient zobowiązany jest przejść na stronę www.behearnow.pl/pl/login , skorzystać z opcji wygenerowania nowego hasła (pole „Nie pamiętasz hasła? Kliknij tutaj”) i postępować zgodnie z instrukcją.
  5. W celu usunięcia konta założonego wskutek rejestracji Klient skontaktować się mailowo ze Sprzedawcą.
  6. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do ograniczenia sposobów dostawy oraz form płatności w stosunku do Klienta, który co najmniej 2razy nie odebrał przedmiotu zamówienia dostarczanego do paczkomatu, za pośrednictwem firmy kurierskiej lub Poczty Polskiej, płatnego przy odbiorze lub więcej niż 3 razy zawarł umowę sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, a następnie od niej odstąpił.
 5. Zawarcie umowy sprzedaży

  1. Klient może zawrzeć umowę sprzedaży każdego produktu widocznego w Sklepie Internetowym.
  2. Zawarcie umowy następuje poprzez wykonanie następujących czynności:
   1. Podanie ilości sztuk wybranego produktu i kliknięcie przycisku „do koszyka”,
   2. Najechanie kursorem na koszyk w prawym górnym rogu ekranu i kliknięcie przycisku „do kasy”,
   3. Wybranie jednego z dostępnych sposobów płatności,
   4. Wybranie jednego z dostępnych sposobów dostawy,
   5. Zalogowanie albo, w przypadku zawierania umowy sprzedaży bez rejestracji , podanie danych obejmujących co najmniej imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby, adres dostawy, adres e-mail, numer telefonu oraz, w przypadku klientów korporacyjnych, numer NIP, akceptacja postanowień regulaminu oraz, w przypadku Klientów będących konsumentami, wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych,
   6. W przypadku, gdy przedmiotem sprzedaży ma być aparat słuchowy wgranie, za pomocą opcji dostępnej w Sklepie Internetowym, na serwer, z którego korzysta Sprzedawca, pliku obejmującego skan lub elektroniczną postać wyniku badania audiometrii tonalnej określającego parametry regulacji nabywanego aparatu,
   7. Kliknięcie przycisku „kupuję z obowiązkiem zapłaty”.
  3. Wykonanie czynności opisanych w ustępie poprzedzającym traktowane będzie jako złożenie przez Klienta oferty zawarcia umowy sprzedaży. Umowa sprzedaży uważana będzie za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta maila od Sprzedawcy potwierdzającego zawarcie umowy sprzedaży.
  4. Sprzedawca zobowiązuje się do niezwłocznego, tj.w czasie nie dłuższym niż 2 dni robocze, potwierdzania e-mailem zawarcia umowy sprzedaży. Zawarta umowa zostaje utrwalona w ten sposób, że jej warunki zostają wskazane w treści potwierdzenia wysłanego Klientowi e-mailem. Nadto treść umowy zostaje utrwalona na serwerze, z którego korzysta Sprzedawca i jest tam zabezpieczona w sposób opisany w Polityce prywatności. Umowa może być zawarta w języku polskim.
  5. W przypadku, gdy Klient wybrał jako sposób płatności płatność internetową (przelewem lub kartą) albo płatność ratalną, umowa zawierana jest pod warunkiem zawieszającym i wchodzi w życie o ile w terminie 5 dni od daty jej zawarcia, podmiot obsługujący płatności internetowe potwierdzi dokonanie zapłaty albo podmiot finansujący płatność ratalną potwierdzi zawarcie z Klientem umowy kredytu lub pożyczki. Lista warunków, których spełnienie warunkuje wejście umowy w życie, podawana jest w potwierdzeniu zamówienia przesyłanym do Klienta na podany przez niego adres e-mail.
  6. Sprzedawca wyklucza możliwość zawarcia umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego w sposób inny niż według procedury opisanej w punkcie niniejszym. Powyższe nie wyłącza możliwości zawierania przez Sprzedawcę umów sprzedaży z Klientami poza Sklepem Internetowym.
 6. Realizacja zamówienia

  1. Sprzedawca przystąpi do wykonania umowy sprzedaży niezwłocznie po jej wejściu w życie. Sprzedawca dołoży starań, aby czas wykonania umowy przez Sprzedawcę, to jest czas od chwili zawarcia umowy do chwili nadania zamówionych produktów w sposób wybrany przez Klienta był nie dłuższy niż 14 dni. Sprzedawca wyłącza jednocześnie, w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie, swoją odpowiedzialność z tytułu opóźnienia lub zwłoki w wykonaniu umowy sprzedaży. W szczególności, w przypadku umów zawieranych z Klientami korporacyjnymi, odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu nienależytego wykonania lub niewykonania umowy sprzedaży, w tym z tytułu opóźnienia lub zwłoki w jej wykonaniu ograniczona jest do przypadków, gdy powyższe nastąpiło z winy umyślnej Sprzedawcy. Przy płatnościach kartą czas realizacji zamówienia liczony jest od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji.
  2. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych w Sklepie Internetowym produktów warunkiem dokonania ich prawidłowego wyboru przez Klienta, w szczególności Klienta będącego Konsumentem, jest uprzednie, tj. dokonane przed zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego, uzyskanie porady lekarskiej obejmującej co najmniej badanie słuchu, w tym audiometrii tonalnej. Mając powyższe na uwadze Sprzedawca zaleca Klientom, aby przed zawarciem umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu Internetowego dokonali konsultacji z lekarzem laryngologiem, w szczególności jeśli doświadczyli w ostatnim czasie jednostronnego lub obustronnego pogorszenia słuchu, doświadczają zawrotów głowy, cierpią na wycieki z ucha lub mają założony drenaż, ucho jest zdeformowane w wyniku urazu, zabiegu lub wady wrodzonej, zauważają u siebie nadmierne gromadzenie się woskowiny lub ucho jest zatkane woskowiną lub ciałem obcym, doświadczają bólu uszu lub innych dolegliwości.
  3. Z uwagi na specyfikę sprzedawanych w Sklepie Internetowym produktów szczególnie istotne jest korzystanie z nich w sposób zgodny z instrukcją obsługi. Mając powyższe na uwadze Sprzedawca zaleca Klientom, aby przed przystąpieniem do użytkowania zakupionego za pośrednictwem Sklepu Internetowego produktu zapoznali się dokładnie z dołączoną do niego instrukcją obsługi.
 7. Płatność

  1. Klient ma możliwość dokonania wyboru spośród następujących metod płatności:
   1. Płatności on-line (przelew on-line, karty płatnicze: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electornic, Maestro),
   2. Przelew na rachunek bankowy Sprzedawcy,
   3. Płatność przy odbiorze, w przypadku wyboru dostawy firmą kurierską lub Pocztą Polską,
   4. Płatność ratalna.
  2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
  3. Płatności ratalne obsługiwane są przez mBank S.A.
 8. Dostawa

  1. Dostawa dokonywana jest w wybrany przez Klienta, spośród dostępnych w Sklepie Internetowym, sposób.
  2. Sposoby dostawy dostępne w Sklepie Internetowym to:
   1. dostawa firmą kurierską,
   2. dostawa Pocztą Polską,
   3. dostawa do Paczkomatu InPost
  3. Koszt dostawy określony jest wg poniższego Cennika:
   1. przesyłka kurierska: 15zł brutto,
   2. przesyłka kurierska pobraniowa: 19zł brutto,
   3. przesyłka Pocztą Polską: 12 zł brutto,
   4. przesyłka pobraniowa Pocztą Polską: 17 zł brutto
   5. dostawa do Paczkomatu InPost: 11zł
  4. Koszt dostawy, obliczony stosownie do Cennika, doliczany jest do ceny należnej do zapłaty z tytułu zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy sprzedaży.
  5. W przypadku zawarcia umowy sprzedaży, gdzie cena produktów wysyłanych łącznie przekracza 900 zł, koszt dostawy ponosi Sprzedawca.
 9. Reklamacje i odpowiedzialność z tytułu rękojmi

  1. Sprzedawca zobowiązany jest dostarczyć produkty zakupione za pośrednictwem Sklepu Internetowego w stanie wolnym od wad.
  2. Sprzedawca jest odpowiedzialna wobec Klienta z tytułu rękojmi, jeżeli kupiony przez niego za pośrednictwem Sklepu Internetowego produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
  3. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem 2 (dwóch) lat od dnia wydania produktu Klientowi.
  4. W celu skorzystania z uprawień z tytułu rękojmi Klient powinien zawiadomić Sprzedawcę o wadzie składając reklamację na adres Sprzedawcy oraz dostarczyć reklamowany produkt do siedziby Sprzedawcy.
  5. W przypadku, gdy składający reklamację jest Konsumentem, Sprzedawca zobowiązany jest ustosunkować się do reklamacji w terminie 14 dni.
  6. Odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne produktów względem Klientów nie będących Konsumentami ograniczona jest do kwoty odpowiadającej cenie, za jaką Klient nabył reklamowany produkt.
  7. Sprzedawca informuje, że niektóre aparaty słuchowe zakupione w Sklepie Internetowym mogą wymagać drobnej korekty wzmocnienia dźwięku (związane jest to z różną wielkością kanału słuchowego i odległością do błony bębenkowej u różnych osób). Korekta ta jest bardzo łatwa i wykonuje się ją samodzielnie za pomocą regulatora głośności (pokrętła lub przycisków umieszczonych na aparacie). W przypadku, gdy tak dokonana korekta okaże się niewystarczająca, Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby na żądanie Klienta będącego konsumentem, dokonać korekty ustawień aparatu oczekiwanej przez Klienta. Warunkiem przystąpienia do korekty jest pokrycie przez Klienta kosztów dostarczenia aparatu, który ma podlegać korekcie, do Sprzedawcy oraz z powrotem do Klienta oraz przekazanie Sprzedawcy aktualnego wyniku badania słuchu osoby, która ma nosić aparat.
 10. Gwarancja

  1. Produkty dostępne w Sklepie Internetowym mogą być objęte gwarancją jakości udzieloną przez podmiot trzeci, inny niż Sprzedawca, w szczególności przez ich producenta. W żadnym przypadku produkty dostępne w Sklepie Internetowym nie są objęte gwarancją jakości udzieloną przez Sprzedawcę.
  2. W przypadku, gdy produkt objęty jest gwarancją jakości Sprzedawca dostarczy Klientowi wraz z produktem kartę gwarancyjną.
  3. Zakres uprawnień i obowiązków Klienta wynikających z udzielonej gwarancji jakości określa karta gwarancyjna.
 11. Prawo odstąpienia od umowy

  1. Klient będący Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy sprzedaży bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od daty, w której Klient będący Konsumentem wszedł w posiadanie zakupionej rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Klienta będącego Konsumentem weszła w posiadanie zakupionej rzeczy. W takim przypadku Klient będący Konsumentem nie ponosi żadnych kosztów, z wyjątkiem wymienionych w niniejszym punkcie.
  2. Odstąpienie od umowy zgodnie z ustępem poprzedzającym wymaga złożenia oświadczenia na piśmie w terminie wskazanym w ustępie poprzedzającym, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Składający oświadczenie o odstąpieniu Klient będący Konsumentem może skorzystać ze wzoru oświadczenia dostępnego pod adresem https://www.behearnow.pl/pl/i/Zwroty-i-reklamacje/21 , jednak nie jest to obowiązkowe.
  3. W przypadku złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w trybie opisanym w niniejszym punkcie:
   1. Klient będący Konsumentem, który złożył takie oświadczenie zobowiązany jest do zwrotu Sprzedawcy produktu poprzez odesłanie go na adres Centrum Słuchu, ul. Mrugacza 1 lok.B, 05-120 Legionowo,
   2. Bezpośredni koszt zwrotu produktu w wyniku odstąpienia ponosi Klient będący Konsumentem,
   3. Klient będący Konsumentem ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zakupionego produktu będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu,
   4. Sprzedawca niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia o odstąpieniu zwróci Klientowi będącemu Konsumentem kwoty zapłacone przez niego z tytułu umowy sprzedaży, od której Klient odstąpił, z tym, że w przypadku, gdy Klient będący Konsumentem wybrał sposób dostarczenia rzeczy inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów,
   5. Zwrot nastąpi przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient będący Konsumentem, chyba że Klient będący konsumentem wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany dokarty płatniczej Klienta.
 12. Ochrona danych osobowych

  1. Klient wyraża zgodę na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych przez niego w ramach rejestracji lub w ramach zawierania za pośrednictwem Sklepu Internetowego umowy sprzedaży bez rejestracji. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednakże brak zgody na przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych może uniemożliwić zawarcie umowy za pośrednictwem Sklepu Internetowego.
  2. Dane osobowe przetwarzane są przez Sprzedawcę, tj. Centrum Słuchu S.C. z siedzibą pod adresem: 05-120 Legionowo, ul. Mrugacza 1 lok.B
  3. Sprzedawca przetwarza dane osobowe z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, zawierania i wykonywania umów sprzedaży produktów zakupionych przez Klienta w Sklepie Internetowym, a w przypadku wyrażenia przez Klienta na to zgody, również w celach marketingowych, w tym w szczególności w celu przesyłania Klientowi informacji handlowych drogą elektroniczną.
  4. Klient ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia.
  5. Szczegółowe informacje dotyczące ochrony danych osobowych Klienta znajdują się w Polityce prywatności dostępnej pod adresem https://www.behearnow.pl/polityka-prywatnosci/
 13. Newsletter

  1. Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji handlowych, w tym informacji handlowych drogą elektroniczną, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w formularzu rejestracyjnym lub w terminie późniejszym w na stronie głównej Sklepu Internetowego. W przypadku wyrażenia takiej zgody, Klient otrzymywać będzie na podany przez siebie adres e-mail biuletyn informacyjny (Newsletter) Sklepu Internetowego, a także inne informacje handlowe wysyłane przez Sprzedawcę w imieniu własnym lub na zlecenie osób trzecich.
  2. Klient może w dowolnym momencie zrezygnować z otrzymywania Newslettera poprzez wysłanie maila zwrotnego z tytułem: rezygnacja.
 14. Postanowienia końcowe

   

  1. Indywidualne ustawienia urządzenia końcowego mogą powodować różnice pomiędzy wizualizacją produktu na komputerze Klienta a rzeczywistym wyglądem produktu (np. w zakresie koloru, proporcji itp.).
  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  3. W celach statystycznych oraz w celu zapewnienia jak najwyższej jakości usług Sklep Internetowy korzysta z informacji zapisywanych przez serwer na urządzeniu końcowym Klienta, które następnie są odczytywane przy każdorazowym połączeniu się przeglądarki internetowej (tzw. cookies). Klient może w dowolnym momencie zmienić ustawienia przeglądarki, by nie akceptowała takich plików lub informowała o ich przesyłaniu. Należy jednak pamiętać, iż nieakceptowanie plików cookie może spowodować utrudnienia w korzystaniu ze Sklepu Internetowego. Korzystanie przez Klienta z przeglądarki, której ustawienia zezwalają na zapisywanie plików cookie na urządzeniu Klienta, oznacza wyrażenie zgody na zapisywanie powyższych plików na tym urządzeniu Klienta.
  4. Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Sprzedawcą rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Sprzedawcy.
behearnow badanie słuchu

Jesteśmy do Państwa dyspozycji od poniedziałku do piątku.

MOŻESZ SŁYSZEĆ LEPIEJ, a my jesteśmy po to by Ci w tym pomóc.